FAQ - Veel gestelde vragen

Nee, we hebben geen vergunning nodig omdat wij gebruik maken van een vrijstelling vanuit de AFM. Door de ticketgrootte van meer dan € 100.000,- zijn we op zoek naar de meer ervaren beleggers die meer verstand hebben van investeren. Daarnaast hebben we voor het huidige fonds gekozen voor meer een besloten insteek. En worden hierdoor de overheadkosten laag gehouden.

Nee op dit moment niet. Wel wordt er voortdurend gekeken naar mogelijkheden voor lagere bedragen. 

Dat doen we door als directie eerst een quickscan te maken van een aantal potentiële kandidaten. Als de quickscan uitwijst dat de interesse groot genoeg is, dan zal het Innovation Committee en daarna het Investment Committee een oordeel geven dat bepalend is voor de investeringsbeslissing. Criteria en sectoren De criteria voor investeringen, waarvan Dutch Sport Tech Fund uitgaat bij de besluitvorming over een mogelijke deelnemingen, moeten helder en consistent zijn. De centrale vragen bij de keuze voor een investering omvatten:

Ondernemer
Is de ondernemer volledige gecommitteerd bij zijn bedrijf? Heeft de ondernemer ‘skin in the game’.

Schaalbaarheid
. Biedt de onderneming een schaalbaar product aan? Is het een Cloud gebaseerd product dat beschikbaar is in meerdere talen? Genereert het meerdere inkomstenstromen?

Innovatie
. Biedt de onderneming een innovatief product (of dienstverlening) aan?

IP
Is de onderneming volledig eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten voor haar product(en) en/of de dienstverlening(en)?

Inkomsten
Genereert de onderneming al inkomsten? Of heeft het daar uitzicht op?

Markt
Heeft de onderneming een significant marktaandeel?

Winst
Is een ROI van 15% op jaarbasis mogelijk?

Exit-strategie
Beschikt de onderneming over een exit-strategie (tussen nu en 5 jaar)?

Sectoren
Is de onderneming actief in een van de volgende sectoren: Player performance, fan engagement, data analytics, OTT, Esports, Fantasy Sports & Games?
Dividend wordt uitgekeerd als DSTF een dividenduitkering van een van haar deelnemingen ontvangt of als een deelneming wordt verkocht. Er wordt pas dividend uitgekeerd vanaf het moment dat er liquiditeitsoverschotten zijn en de portefeuille al volbelegd is. Dus naar verwachting zal dat moment vanaf jaar 3-4 zijn. Zodra het zover is zullen wij onze certificaathouders hiervan op de hoogte stellen.
DSTF werkt niet met vreemd vermogen. Alle directieleden van DSTF hebben vermogen ingebracht. Dit kan worden aangemerkt als eigen vermogen in het fonds.
In principe wordt ernaar gestreefd een deelneming 5 jaar na aankoop te verkopen. Mocht daartoe aanleiding zijn, dan kan deze periode worden verlengd. Het geïnvesteerde bedrag + rendement + dividenden worden dan terug overgemaakt aan de certificaathouders.
Dividend wordt uitgekeerd als DSTF een dividenduitkering van een van haar deelnemingen ontvangt of als een deelneming wordt verkocht. Er wordt pas dividend uitgekeerd vanaf het moment dat er liquiditeitsoverschotten zijn en de portefeuille al volbelegd is. Dus naar verwachting zal dat moment vanaf jaar 3-4 zijn.
Wij werken in principe niet met vreemd vermogen en werken daardoor niet met kapitaal dat door banken wordt verstrekt. Daarnaast is de horizon van banken te kort. Hiervan willen we niet afhankelijk zijn.
Het 10% rendement is een aanname die gebaseerd is op de verwachting dat de deelnemingen die DSTF bezit, zijn te rangschikken in segmenten binnen de sporttech en vitaliteitsmarkt die exponentieel groeien. Doordat DSTF op zoek is naar bedrijven met een jaarlijks minimale rendement van 15%, is het ook aannemelijk dat dit rendement gerealiseerd kan worden.

De oprichters van Dutch Sport Tech Fund hebben een beleggingsmaatschappij voor de sportsector opgezet om aantrekkelijke rendementen te genereren voor de houders van certificaten.

De onderneming biedt A certificaten van aandelen aan tegen een tegenwaarde van ten minste € 100.000. De B certificaten van aandelen zijn oprichters certificaten.

Alle A certificaten van aandelen vertegenwoordigen het kapitaal met gelijke waarden en rechten. De B certificaten geven recht op 30% van de winst. De winst op de B certificaten van aandelen wordt slechts uitgekeerd als de winst die toekomt aan A certificaten van aandelen tenminste 6% van de investering bedraagt.

De certificaten van aandelen maken deel uit van het vermogen van de certificaathouder en zullen bij zijn/haar overlijden een onderdeel vormen van zijn/haar erfenis. De erfgenamen hebben ook recht op de dividend uitkering. Bij een overlijden kunnen de certificaten worden overgedragen, er dient dan wel een ‘koper’ gevonden te worden voor de certificaten. Ook kan de begunstigde worden gewijzigd. De erfgenamen zullen met een verklaring van erfrecht DSTF moeten benaderen.
Wij zullen de deelnemingen mede beoordelen op de door hen verrichtte inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid is een voor DSTF een aspect binnen het selectieproces aan de voorkant.

De juridische stukken zijn opgesteld door Finway Advocaten, een bureau gespecialiseerd op het gebied van het verlenen van juridisch advies aan fintech bedrijven.

De directie brengt jaarlijks een management-fee in rekening en de overige kosten worden door derden in rekening gebracht bij DSTF. DSTF probeert aan de voorkant de kosten zo laag mogelijk te houden. Hiermee zorgen we ervoor dat er zoveel mogelijk geld overblijft na de ‘exits’.
Wij omschrijven ons grootste risico in ons investment memorandum. Wij raden iedereen aan om dit IM op voorhand goed door te lezen, voordat u de beslissing om in te stappen neemt. een van de risico’s is dat DSTF vanwege gebrek aan funding haar doelstellingen niet op tijd kan realiseren. Daarnaast is er natuurlijk altijd een risico dat een deelneming het niet gaat redden. De directie van DSTF zal er alles aan doen om dit te voorkomen.
Aanmelden kan door het invullen van een inschrijvingsformulier of via het investeerders portaal, deze is te vinden op onze website.
Scroll naar boven